Obchodné podmienky

pre predaj tovaru na diaľku prostredníctvom internetového on-line obchodu (e-shopu) umiestneného na internetovej stránke www.pleas.sk  

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA a VYMEDZENIE POJMOV


1.1. Prevádzkovateľom internetovej stránky, na ktorej je umiestnený on-line obchod www.pleas.sk je PLEAS s.r.o., so sídlom Havířská 144, 581 27 Havlíčkův Brod, Česká republika, IČO: 60916265, akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Hradci Králové, Česká republika C 47951 (ďalej len “PLEAS“ alebo “Prevádzkovateľ“).

1.2. Predávajúcim tovaru prostredníctvom e-shopu je PLEAS s.r.o., so sídlom Havířská 144, 581 27 Havlíčkův Brod, Česká republika, IČO: 60916265, DIČ: CZ 60916265, č. účtu: 5004044919 EUR IBAN: CZ66 5500 0000 0050 0404 4919 SWIFT CODE/BIC/: RZBCCZPP; akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Hradci Králové, Česká republika, odd. B vložka 18575 (ďalej len “PLEAS“ alebo “Predávajúci“). Predávajúci je oprávnený na predaj tovar konečnému spotrebiteľovi v zmysle platné živnostenského oprávnenia vydaného príslušným živnostenským úradom.

1.3. Kontaktné údaje Predávajúceho.

Adresa pre doručovanie: PLEAS s.r.o., so sídlom Havířská 144, 581 27 Havlíčkův Brod, Česká republika.

Adresa elektronickej komunikácie: Petra.Hubackova@pleas.cz

Telefonický kontakt: +420 569 463 468

1.4.  Dodávateľom tovaru zakúpeného prostredníctvom e-shopu je PLEAS s.r.o., so sídlom Havířská 144, 581 27 Havlíčkův Brod, Česká republika, IČO: 60916265, akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Hradci Králové, Česká republika C 47951 (ďalej len “PLEAS“ alebo “Dodávateľ“).

1.5.  E-shop je nákupný počítačový systém, umiestnený na internetovej stránke www.pleas.sk a ktorý je spravovaný prostredníctvom webového rozhrania Prevádzkovateľom.

1.6.  Tovarom sú všetky produkty predávané a zverejnené na stránke e-shopu (ďalej len “Tovar“).

1.7.  Kupujúci je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku (ďalej len “Kupujúci“). Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len “zák. 102/2014“), sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje Tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

1.8.  Obchodné podmienky (ďalej len “OP“) spoločnosti PLEAS upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli/vzniknú v súvislosti s uzatvorením a plnením na základe kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim (spoločne ďalej len “Zmluvné strany“), ktorej predmetom je predaj Tovaru prostredníctvom e-shopu Predávajúceho. VOP ďalej upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán pri využívaní webovej stránky www.pleas.sk , na ktorej je e-shop umiestnený.

1.9.  Orgánom dozoru nad činnosťou Predávajúceho je: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia)


2.  UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET


2.1.  Na základe registrácie Kupujúceho, vykonanej na webovej stránke e-shopu, získa Kupujúci prístup do svojho užívateľského rozhrania, prostredníctvom ktorého môže Kupujúci pristupovať k ponuke aktuálne predávaného Tovaru a informáciám o ňom a vykonávať objednávky za účelom nákupu Tovaru Predávajúceho (ďalej len “Užívateľský účet“). Kupujúci môže taktiež vykonať objednávku Tovaru priamo, bez registrácie vo webovom rozhraní e-shopu, pokiaľ to webové rozhranie e-shopu umožňuje.

2.2.  O novopublikovaných produktoch je Kupujúci informovaný pravidelnými e-mailami, ktorých príjem môže zrušiť vo svojom Užívateľskom účte. Predávajúci nemá povinnosť tieto e-maily posielať všetkým Kupujúcim.

2.3.  Kupujúci je povinný pri registrácii v e-shope, ako aj pri objednávke Tovaru bez registrácie, uviesť požadované úplné, správne a pravdivé údaje (ďalej len “Údaje o registrácii“). Údaje o registrácii sú zaväzné z hľadiska riadne splnenia objednávky a dodanie Tovaru a prípade ich zmeny je Kupujúci povinný vykonať ich aktualizáciu bez zbytočného odkladu; v opačnom prípade sa považujú za správne Údaje o registrácii naposledy uvedené Kupujúcim.

2.4.  Prístup k Užívateľskému účtu Kupujúceho je zabezpečený užívateľským menom a heslom, určeným Kupujúcim. Kupujúci je povinný chrániť užívateľské heslo a meno, ako aj ďalšie informácie podmieňujúce prístup do Užívateľského účtu, pred odtajneným alebo neoprávneným sprístupneným tretej osobe, pričom berie na vedomie, že v prípade porušenia tejto povinnosti Kupujúceho; Predávajúci ani Prevádzkovateľ nenesú zodpovednosť za prípadný vznik škody Kupujúcemu. Kupujúci nie je oprávnený sprístupniť Užívateľský účet tretím osobám.

2.5.  Predávajúci môže zrušiť Užívateľský účet, a to najmä v prípade, kedy Kupujúci svoj Užívateľský účet nevyužíva dlhšie ako 2 roky od posledného prihlásenia, či v prípade, kedy Kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane povinností vyplývajúcich z týchto OP).

2.6.  Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, poprípade nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb. Predávajúci si vyhradzuje právo na výluku z prístupu k e-shopu po nevyhnutý čas z vyššie uvedených dôvodov.


3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY


3.1.  Ponuka Tovaru. Webové rozhranie e-shopu obsahuje zoznam Tovaru ponúkaného Predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného Tovaru.

Ponuka predaja Tovaru ostáva v platnosti do doby, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu a nevypršala doba časovo obmedzenej kampane, pokiaľ bol Tovar súčasťou takejto kampane. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť Predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky predaja Tovaru umiestnené na webovom rozhraní e-shopu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

Webové rozhranie e-shopu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním Tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na webovom rozhraní e-shopu platia len v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.2. Objednávka. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom Tovaru Kupujúcim, vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru webovom rozhraní e-shopu, ktorý obsahuje najmä nasledovné informácie:

    -  informácie o množstve, hlavných vlastnostiach a celkovej cene objednávaného Tovaru. Objednaný Tovar Kupujúci vloží do elektronického  nákupného košíka  webového rozhrania eshopu;
    - informácie o spôsobe úhrady kúpnej ceny a informácie o požadovanom spôsobe doručenia objednaného Tovaru, ako aj výslovné potvrdenie Kupujúceho o tom, že bol oboznámený s tým, že súčasťou         objednávky je povinnosť zaplatiť cenu;
    - informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním objednaného Tovaru.

(spoločne ďalej len “Objednávka“)

Pred odoslaním Objednávky je Kupujúcemu umožnená kontrola a zmena ním zadaných údajov, týkajúcich sa Objednávky (za účelom zistenia a opravy prípadne chybne zadaných údajov).

Kupujúci odošle Objednávku Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Dokončiť a zaplatiť“ alebo „Objednať". Údaje uvedené v Objednávke sú Predávajúcim považované za správne. Predávajúci ihneď po doručení Objednávky toto doručenie Kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty Kupujúceho uvedenú pri registrácii Užívateľského účtu alebo pri Objednávke (ďalej len „E-mail Kupujúceho“).

Predávajúci si vyhradzuje právo, v závislosti od charakteru Objednávky (množstvo objednávaného Tovaru, cena Objednávky, požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie Objednávky (telefonicky alebo emailom).

Predávajúci si vyhradzuje právo neuzatvoriť kúpnu zmluvu, najmä avšak nie výlučne s osobami, ktoré v predchádzajúcom období závažným spôsobom porušili OP alebo povinnosti z kúpnej zmluvy uzatvorenej s Predávajúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať Objednávku v prípade, že objednaný Tovar nie je na sklade alebo sa nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena.

Predávajúci môže vykonať storno Objednávky najneskôr do 240 minút od jej odoslania, a to telefonicky alebo e-mailom, s uvedením mena Kupujúceho a čísla Objednávky.

3.3. Uzavretie zmluvy. Zaslaním úplne a správne vyplnenej Objednávky Kupujúci súhlasí s cenou objednaného Tovaru. Objednávka Kupujúceho bude považovaná za návrh kúpnej zmluvy, pričom akceptáciou zo strany Predávajúceho dôjde k uzavretiu obojstranne záväznej kúpnej zmluvy a povinnosti plniť z nej vyplývajúce práva a povinnosti. Potvrdenie o akceptácii návrhu kúpnej zmluvy (uzavretí kúpnej zmluvy) bude Kupujúcemu zo strany Predávajúceho obratom zaslané na E-mail Kupujúceho, najneskôr však spolu s dodaním Tovaru.

Uzatvorenú kúpnu zmluvu, je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim ak platná právna úprava neustanovuje inak.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Kupujúci sám.

Uzatvorením kúpnej zmluvy Kupujúci potvrdzuje a vyjadruje súhlas, že sa oboznámil s týmito OP, vrátane reklamačného poriadku.


4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY


4.1. Cena Tovaru, uvedená v e-shope je celková, vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní podľa príslušných platných právnych predpisov.

4.2. Cenu Tovaru môže Kupujúci uhradiť jedným z nasledovných spôsobov, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak:

      - bezhotovostne platobnou kartou vo webovom rozhraní e-shopu WEBPAY

4.3.  Spoločne s kúpnou cenou je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním Tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, kúpnou cenou sa ďalej rozumejú aj náklady spojené s dodaním Tovaru. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí Tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.4.  Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, ak zo strany Kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu Objednávky podľa bodu 3.2. OP, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním Tovaru Kupujúcemu.

4.5.  Prípadne poskytnuté zľavy na Tovar nie je možné vzájomne kombinovať ani kumulovať.

4.6.  Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov. K platbám vykonaných Kupujúcim na základe kúpnej zmluvy, vystaví predávajúci daňový doklad (faktúru) s náležitosťami podľa platných právnych predpisov. Faktúru Predávajúci vystaví po uhradení kúpnej ceny a zašle ju Kupujúcemu výhradne v elektronickej podobe na E-mail Kupujúceho.

4.7.  V prípade bezhotovostnej platby je Kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu Tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky kúpnej ceny na účet Predávajúceho.

4.8.  Kupujúci berie na vedomie, že vlastníctvo ku kúpenému Tovaru nadobudne až uhradením celej kúpnej ceny.


5. DODACIE PODMIENKY


5.1.  Spôsob doručenia Tovaru určuje Predávajúci, ak v kúpnej zmluve nie je stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky Kupujúceho, nesie Kupujúci riziko a prípadne dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

5.2.  Ak je Predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať Tovar na miesto určené Kupujúcim v Objednávke, je Kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak Tovar Kupujúci pri dodaní neprevezme, Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v Objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním Tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom jeho doručenia.

5.3.  Pri prevzatí Tovaru od prepravcu je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu Tovaru a v prípade akýchkoľvek nedostatkov to okamžite oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom porušení obalu zásielky, nie je povinný Kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci Tovar nebol porušený, zásielka splnila všetky podmienky a náležitosti riadneho dodania a na prípadnú neskoršiu reklamáciu obalu nie je Predávajúci povinný prihliadnuť. Predávajúci nenesie zodpovednosť za: oneskorené doručenie Tovaru zavinené doručovateľom (kuriér), oneskorené doručenie Tovaru zavinené Kupujúcim nesprávne uvedenou adresou prijímateľa, poškodenie Tovaru zavinené doručovateľom (kuriér).

5.4.  Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán môžu byť upravené osobitnými dodacími podmienkami, pokiaľ budú Predávajúcim vydané a zverejnené.

5.5.  Predávajúci je povinný najneskôr do 30 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy zaslať Kupujúcemu Tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri Tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota. Ak je Tovar skladom, je expedovaný v rámci kapacitných možností v čo najkratšom čase. Ak sa v Objednávke nachádza viacero Tovarov a časť z nich nie je skladom, môžu zmluvné strany dohodnúť čiastočné dodanie Tovaru.

5.6.  Predávajúci uskutočňuje dodanie Tovaru prostredníctvom osobného prevzatia zo strany Kupujúceho, štandardnej poštovej prepravy alebo zmluvnej kuriérskej služby, uvedenej v rámci objednávkového formulára webového rozhrania e-shopu.

5.7.  Súčasťou dodania Tovaru je vystavenie dodacieho listu, vzťahujúceho sa na dodaný Tovar.

5.8.  Náklady spojené s dodaním Tovaru mimo územia Slovenskej republiky budú informatívne uvedené v osobitnej sekcii webového rozhranie e-shopu, pričom Kupujúci berie na vedomie, že skutočná výška nákladov je vyhradená podmienkami konkrétneho zmluvného prepravcu.


6. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY


6.1.  Kupujúci je, v zmysle ust. § 7 a nasled. zák. č. 102/2014, oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

6.2.  Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, alebo z dôvod vylúčených podľa ustanovení zák. č. 102/2014.

6.3.  Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u Predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; a to riadnym vyplnením a doručením formulára o oznámení o odstúpení od zmluvy, ktorý tvorí prílohu a súčasť týchto OP a je umiestnený v rámci webového rozhrania e-shopu. Súčasťou formulára o oznámení o odstúpení od zmluvy je aj poučenie Predávajúceho o uplatnení práva Kupujúceho od odstúpení od zmluvy podľa príslušných ustanovení zák. č. 102/2014. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša Predávajúci.

6.4.  Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Pri odstúpení od zmluvy, Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu.

6.5.  Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať Tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie Tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu.

6.6.  Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru. Nárok na náhradu škody spôsobenej znížením hodnoty Tovaru, je Predávajúci oprávnený jednostranne započítať voči pohľadávke Kupujúceho na vrátenie platby.

6.7.  V prípade, že s dodaným Tovarom bol Kupujúcemu poskytnutý darček, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je poskytnutie darček, uzatvorená s rozväzovacou podmienkou. Tá spočíva strate účinnosti darovacej zmluvy pre prípad dostúpenia od zmluvy, ako aj v povinnosti Kupujúceho darček Predávajúcemu vrátiť spolu s tovarom. V prípade, že nevrátenia daru, bude toto konanie považované za bezdôvodné obohatenie Kupujúceho.


7.   ZÁRUKA A ZÁRUČNÉ PODMIENKY


7.1.  Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s uplatnením nárokov z vád dodaného Tovaru sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len “OZ“).

7.2.  Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri prevzatí Kupujúcim. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu predovšetkým za to, že:

     - Tovar má vlastnosti, ktoré boli zmluvnými stranami dohodnuté a pokiaľ takáto dohoda nie je, tak, že Tovar má vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca Tovaru na základe reklamy Tovaru popísal;                alebo ktoré Kupujúci s ohľadom na povahu tovaru očakával;
     - Tovar je vhodný na použitie za účelom, ktorý Predávajúci uvádza, alebo na ktorý sa Tovar tohto druhu obvykle používa;
     - Tovar zodpovedá kvalite alebo vyhotoveniu dohodnutej vzorky alebo predlohe, pokiaľ kvalita alebo vyhotovenie boli určené podľa takejto vzorky alebo predlohy;
     - Tovar je dodaný v zodpovedajúcom dohodnutom množstve, veľkosti alebo hmotnosti;
     - Tovar vyhovuje platným právnym predpisom, smerniciam, normám a certifikátom.

Vyššie uvedené ustanovenia sa nepoužijú v prípade predaja Tovaru za nižšiu cenu z dôvodu vady pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá; v prípade použitých vecí Kupujúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich obvyklým použitím alebo opotrebením, alebo vyplývajúce z povahy Tovaru.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté: mechanickým poškodením Tovaru, používaním tovaru v podmienkach alebo postupom, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia účelu použitia Tovaru, neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o Tovar, nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami, prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

7.3.  Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim.

7.4.  Záručným listom je doklad o kúpe Tovaru – faktúra/pokladničný doklad, ktorý slúži zároveň aj ako dodací list; a ktorý je Kupujúci pri prevzatí povinný podpísať a uviesť dátum prevzatia Tovaru.

7.5.  Postup, podmienky a spôsob uplatnenia, posúdenia a vybavenia nárokov z vád Tovaru podrobnejšie upravuje reklamačný poriadok vydaný Predávajúcim, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť týchto OP.


8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


8.1.  Predávajúci (ďalej pre účely ochrany osobných údajov aj “Prevádzkovateľ“) spracúva informácie o dotknutých osobách (Kupujúci) v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len “Zo OOÚ“).

8.2. Prevádzkovateľ získava od Kupujúceho (slobodne a dobrovoľne) osobné údaje pre nasledovné účely: a) účel uzavretia a plnenia zmluvy o nákupe Tovaru prostredníctvom e-shopu a súvisiacich plnení; účely účtovného a fakturačného systému; b) získanie štatistických informácii o Kupujúcich, ich reakcie a hodnotenia nákupu; c) účel poskytovania zliav, bonusov, vernostných programov, d) účel podpory predaja prostredníctvom marketingových ponúk, newsletterov, informácií o ponúkaných službách, produktoch, novinkách, správneho rozhodovania o marketingovej stratégii.

8.3. Prevádzkovateľ získava od Kupujúceho nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko; adresa na doručenie popř. fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa (ďalej len “Osobné údaje“).

8.4. Kupujúci berie na vedomie, že Prevádzkovateľ spracúva jeho osobné údaje podľa bodu 8.2. písm. a) bez súhlasu v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) ZoOOÚ.

8.5. Kupujúci môže udeliť Prevádzkovateľovi súhlas podľa ustanovenia § 11 ZoOOÚ so spracovaním jeho osobných údajov podľa bodu 8.2. písm. b) až d) v rámci registrácie do Užívateľského účtu a/alebo vo formulári na odber noviniek a/alebo vyplnením a odoslaním Objednávky. Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je prekážkou uzatvorenia kúpnej zmluvy.

8.6. Prevádzkovateľ bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho neposkytuje osobné údaje Kupujúceho tretej osobe, s výnimkou zmluvného prepravcu pre účely doručenia Tovaru, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly. Prevádzkovateľ neprenáša Vaše Osobné údaje do tretích krajín s výnimkou krajiny, ktorá je domovským štátom spoločnosti Prevádzkovateľa (Česká republika, člen EÚ).

8.7. Spracovanie Osobných údajov. Spracovaním Osobných údajov sa rozumie vykonávanie akýchkoľvek operácií alebo súboru operácií s Osobnými údajmi, vrátane ich získavania, zhromažďovania, šírenia, zaznamenávania, usporadúvania, prepracúvania alebo menenia, vyhľadávania, prehliadania, preskupovania, kombinovania, premiestňovania, využívania, uchovávania, blokovania, likvidácie, ich cezhraničného prenosu, poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania. Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať Osobné údaje ktorýmkoľvek z uvedených spôsobov, je však povinný tieto údaje zabezpečiť pred zneužitím alebo poškodením v súlade so Zo OOÚ. Prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje manuálne a/alebo pomocou prostriedkov výpočtovej techniky, a to prostredníctvom oprávnených osôb. Prevádzkovateľ je oprávnený v zmysle príslušných ustanovení Zo OOÚ poveriť spracovaním Osobných údajov tretie osobu ako spracovateľa.

8.8. Osobné údaje sú spracovávané na dobu do odvolania súhlasu Kupujúcim, najdlhšie však na dobu 5 rokov. Súhlas možno kedykoľvek odvolať písomne na adrese Predávajúceho alebo prostredníctvom e-mailu na adrese: Petra.Hubackova@pleas.cz

8.9. Každý zaregistrovaný Kupujúci je prihlásený na automatický odber noviniek prostredníctvom e-mailu, ktorý je možno zrušiť  v Užívateľskom účte, alebo prostredníctvom e-mailu na adrese: Petra.Hubackova@pleas.cz

8.10. Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú len počas doby nevyhnutnej na spracovanie so zreteľom na povahu prác vykonávaných dotknutými osobami. Po skončení takejto doby sú všetky osobné údaje, ktoré boli uchovávané v informačnom systéme, bezpečne zlikvidované. Prevádzkovateľ ďalej uchováva iba tie osobné údaje, ktoré je povinný archivovať v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných údajov treťou osobou, ktorá sa k týmto osobným údajom dostala bez oprávnenia.

8.11. Poučenie dotknutej osoby. Kupujúci ako dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie a informácie vo všeobecne zrozumiteľnej forme, či sú alebo nie sú Osobné údaje o ňom spracúvané; (§ 15 ods. 1 písm. a) až e) druhy až šiesty bod Zo OOÚ); ďalej informácie o zdroji, o rozsahu z ktorého a v akom získal Osobné údaje na spracúvanie; ďalej právo na opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych spracúvaných Osobných údajov; ďalej likvidáciu Osobných údajov so skončeným účelom spracúvania alebo pri porušení Zo OOÚ; ďalej právo vrátenie úradných dokladov, ak sú predmetom spracúvania; blokovanie Osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak poskytovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Dotknutá osoba ma ďalej právo u Prevádzkovateľa písomne namietať: spracovanie Osobných údajov, pri predpoklade spracovania na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu; využívaniu mena, priezviska, titulu a adresy na účely priameho marketingu v poštovom styku; poskytovaniu mena, priezviska, titulu a adresy na účely priameho marketingu.

Dotknutá osoba má ďalej právo u Prevádzkovateľa písomne alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať voči spracovaniu Osobných údajov bez jej súhlasu, aj keď sa súhlas nevyžaduje, a to vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené.

Dotknutá osoba má ďalej právo u Prevádzkovateľa písomne alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej Osobných údajov; pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať Úradu pre ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v súlade s príslušnými ust. Zo OOÚ.

Orgánom dozoru nad ochranou osobných údajov je Úrad pre ochranu osobných údajov SR.

8.12.    Cookies. Webové rozhranie e-shopu využíva cookies – súbory zložené z reťazca písmen a číslic, ktoré ukladané na pevný disk Kupujúceho ako užívateľa; a to za účelom: vylepšenia funkcionality a dátovú analýzu e-shopu zhromažďovaním informácií o obľúbených produktoch; uľahčenia navigácie, zlepšenia ponuky a zvýšenia užívateľského komfortu webovej stránky e-shopu, s ohľadom na kupujúcim navštívené alebo obľúbené sekcie webového rozhrania e-shopu; propagáciu e-shopu a reklamné účely.

Prevádzkovateľ je oprávnený ukladať cookies so súhlasom Kupujúceho.

Navigáciu vo webovom rozhraní e-shopu, ako aj nákup Tovaru, je možné vykonať bez ukladania cookies, ktoré má Kupujúci možnosť vymazať, alebo odmietnuť súhlas s ich ukladaním.


9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


9.1. Práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho ako zmluvných strán sa riadia uzatvorenou kúpnou zmluvou, týmito OP a súvisiacimi všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi, najmä ustanoveniami OZ, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov, zákona č. zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zák. 102/2014, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších právnych predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

9.2. V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy s medzinárodným prvkom na strane Kupujúceho, je pre právny vzťah rozhodujúci slovenský právny poriadok.

9.3. Neplatnosť alebo neúčinnosť ktoréhokoľvek ustanovenia uzatvorenej kúpnej zmluvy alebo ustanovenia týchto OP, nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné. Zmluvné strany sa zaväzujú (resp. Predávajúci v prípade OP) v prípade potreby neplatné ustanovenia bez zbytočného omeškania nahradiť platným ustanovením, ktoré sa svojím obsahom a účelom najviac približuje účelu neplatného ustanovenia.

9.4. Zmluvy vrátane OP sú archivované u Predávajúceho v elektronickej forme a prístupné Kupujúcemu na základe jeho žiadosti.

9.5. Zmluvné strany môžu v kúpnej zmluve dojednať odlišné podmienky, než je uvedené v OP. Takto dojednané podmienky majú prednosť pred ustanoveniami OP.

9.6. Uzatvorená kúpna zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Predávajúcim a Kupujúcim v zmysle predmetu zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody, prísľuby, oznámenia, prehlásenia alebo záruky, v písomnej i ústnej forme, ktoré sa týkajú toho istého Tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodli inak.

9.7. Tieto OP tvoria nedeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a OP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Predávajúci si vyhradzuje právo OP v meniť alebo dopĺňať, najmä avšak nie výlučne v prípade zmeny súvisiacej platnej právnej úpravy. V prípade zmeny OP, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom verzie OP, platnej a prístupnej v okamihu odoslania Objednávky Kupujúcim.

9.8. Odoslaním Objednávky Kupujúci bez výhrad potvrdzuje, že sa dôkladne oboznámil s ustanoveniami OP, a že súhlasí s ich znením.

9.9. Tieto OP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.11.2016

 

V Havlíčkovom Brode dňa 1.11.2016

Jednatel:

Ing. Petr Nobst 
 

Produkt byl přidán do oblíbených produktů